Technické parametry

EVECONT je zařízení pro environmentálně šetrné využití materiálově nevyužitelného odpadu v kontejnerovém provedení. Jedná se o komplexní technologii od základu navrženou pro umístění do normalizovaných kontejnerů, je tedy zajištěna plná funkčnost technologie bez omezení. Umístěním technologie do kontejnerů je zajištěna maximální modularita pro vyhovění dispozičním možnostem zákazníka a zároveň dochází k výraznému zkrácení doby výroby a výstavby zařízení.

Proces zpracování odpadu je velmi detailně regulován legislativou, zejména v oblasti znečišťování ovzduší, ať už se jedná o emise do ovzduší nebo kontaminaci vod a půdy. Nejen z tohoto důvodu, ale zároveň vzhledem k celkové koncepci zařízení EVECONT, je tato technologie navržena dle nejnovějších trendů a dostupných technik tak, aby byla maximálně šetrná k životnímu prostředí.

Základem energetického využití odpadů je termická reakce odpadu se vzduchem ve spalovací komoře při teplotách okolo 800 – 900 °C, při kterém je uvolněna energie uložená v odpadu. Odpad během hoření postupuje po pohyblivém roštu a na konci procesu ze spalovací komory vystupují pouze nespalitelné zbytky. Dochází tak k výrazné redukci objemu odpadu, který by byl jinak ukládán na skládkách. Finální zneškodnění možných nebezpečných látek ve vzniklých spalinách zajišťuje dohořívací komora, ve které jsou spaliny vystaveny teplotě nejméně 850 °C po dobu alespoň 2 s. V případě nízké výhřevnosti odpadu může je proces termického zpracování podporován hořáky na kapalná nebo plynná paliva.

Spaliny o vysoké teplotě produkované v části termického zpracování jsou odváděny do systému využití energie. Na základě umístění, požadavků zákazníka a kapacitě jednotky EVECONT je možné využít energii z odpadu několika způsoby.

Energii je možné využívat ve formě tepla, kdy je produktem teplá voda, horká voda nebo sytá pára. Tato média mohou v komunální sféře najít uplatnění především pro vytápění, v průmyslové sféře poté v rámci další technologie jako náhradu za stejné médium, pro jehož produkci je jinak nutná spotřeba fosilních paliv.

V rámci systému využití energie je rovněž možností výroba elektrické energie. Princip spočívá v ohřevu a odpaření teplonosného média tepelnou energií obsaženou ve spalinách a následnému pohonu elektrického generátoru tímto médiem. Přebytečné teplo, které rámci procesu nebylo přeměněno na elektrickou energii je dále využito. Kombinace výroby tepla a elektrické energie je označována jako kogenerace.

Další možností využití energie ve spalinách je přeměna tepla na chlad. Energie ze spalin je předána teplonosnému médiu, které je přiváděno do absorpčního chladiče. Chladič funguje na podobném principu jako domácí chladnička, avšak pohonem není elektřina ze sítě, ale teplo ze zařízení EVECONT. Výsledným produktem je chlad, který je dále možné využít například pro potřeby klimatizace. Tato varianta je vhodná zejména při umístění zařízení EVECONT v oblasti, kde je nízká nebo nulová poptávka po energii ve formě tepla. Výrobu chladu je možné kombinovat s výrobou elektřiny a tepla, přičemž tato kombinace je označována jako trigenerace.

Produkované spaliny, kterým již byla odebrána využitelná energie, jsou na výstupu ze zařízení EVECONT vypouštěny do okolní atmosféry. Ještě předtím však procházejí účinným systémem čištění spalin, ve kterém dochází k zásadní redukci znečišťujících látek.

Zařízení EVECONT je navrženo na zpracovatelskou kapacitu okolo 3 000 t/rok a teplený výkon cca 2 MW. Zpracovatelská kapacita je přitom závislá na výhřevnosti zpracovávaných odpadů. Uvedená kapacita je uvažována pro výhřevnost odpadu přibližně 20 MJ/kg. Při vyšší výhřevnosti je nutné zpracovatelskou kapacitu poměrově snížit.

Běžné řešení jednotky EVECONT je zobrazeno na zjednodušeném schématu.

Kontakty


Březinova 1608/42
616 00 Brno, Zabovřesky

+420 544 527 231
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.