Systém čištění spalin

Technologie energetického využití odpadu je doplněna o moderní a vysoce účinný systém čištění spalin. Ten je zcela nezbytný nejen kvůli přísným emisním limitům daným legislativou, ale zejména s ohledem na důslednou ochranu planety vzhledem k celkovému morálnímu konceptu zařízení EVECONT.

Proto již ve spalovací komoře, ve které probíhá termické zpracování odpadů, naleznete systém SNCR (selektivní nekatalytická redukce). Ten vstřikuje roztok technické močoviny do horní části spalovací komory, kde roztok reaguje s oxidy dusíku (NOx) za vzniku neškodného plynného dusíku, kyslíku a vody. Optimální teplota této reakce je mezi 950 – 1050 °C, kterou udržujeme v dohořívací komoře.

Spaliny ochlazené v systému využití energie vstupují do další části systému čištění spalin při teplotách okolo 220 °C. Zde je do proudu spalin dávkován sorbent NaHCO3(hydrogenuhličitan sodný, známý jako technická soda). Tento sorbent zajišťuje redukci obsahu kyselých složek ve spalinách, jako jsou SOx (oxidy síry), HCl (kyselina chlorovodíková) a HF (kyselina fluorovodíková). Tyto složky v minulosti stály mimo jiné za ničením lesů v Krušnohoří.

Spaliny poté proudí do ekonomizéru, který představuje další část systému využití tepla a dochází zde k předehřevu teplonosného média. Spaliny jsou tím ochlazeny na teplotu přibližně 160 °C, čímž jsou připraveny na další fázi čištění. Tou je dávkování práškového sorbentu ve formě jemně namletého aktivního uhlí, které se vyznačuje velkým vnitřním povrchem vzhledem k objemu. Na povrchu aktivního uhlí dochází k záchytu těžkých kovů, polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a polychlorovaných dibenzofuranů (zkráceně PCDD/F, dioxiny a furany).

Proud spalin po injektáži sody a aktivního uhlí obsahuje tyto pevné částice spolu s tuhými znečišťujícími látkami (TZL) ve formě popílku z procesu spalování. Tyto tuhé látky jsou ze spalin separovány v látkovém rukávcovém filtru. Při průchodu spalin skrz filtrační rukávce se na jejich povrchu vytváří filtrační koláč. Popílek spolu se zreagovanými sorbenty padá do výsypky a dále do připravených big-bagů, ve kterých je z technologie odvážen.

Spaliny vystupující ze systému čištění spalin procházejí před vypuštěním do atmosféry měřící tratí (nazývána jako AMS – Automatic Monitoring System). Měřící trať zajišťuje kontinuální měření znečišťujících látek dle platné legislativy a hodnoty koncentrací jsou po přepočtu na referenční podmínky porovnávány s emisními limity. Některé z koncentrací znečišťujících látek jsou zjišťovány primárně jednorázovým měřením. Emisní limity pro dané zařízení vtažené na referenční podmínky (normální stavové podmínky, suchý plyn, obsah kyslíku 11 %) jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Znečišťující látka

Denní průměr

Půlhodinový průměr

Desetiminutový průměr

97 %

100 %

95 %

TZL

10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

30 mg/Nm3

 

NOx

200 mg/Nm3

200 mg/Nm3

400 mg/Nm3

 

SO2

50 mg/Nm3

50 mg/Nm3

200 mg/Nm3

 

TOC

10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

20 mg/Nm3

 

HCl

10 mg/Nm3

10 mg/Nm3

60 mg/Nm3

 

HF

1 mg/Nm3

1 mg/Nm3

4 mg/Nm3

 

CO

50 mg/Nm3

 

100 mg/Nm3

150 mg/Nm3

 

Znečišťující látka

Emisní limit

Cd+Tl a jejich sloučeniny

0,05 mg.m-3

Hg a její sloučeniny

0,05 mg.m-3

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V a jejich sloučeniny

0,5 mg.m-3

PCDD/F

0,1 ng TEQ.m-3

Kontakty


Březinova 1608/42
616 00 Brno, Zabovřesky

+420 544 527 231
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.